Nám?šť na Hané
Naposledy aktualizováno: 22.10.2020

 NOC S ANDERSENEM

Mateřská škola ve spolupráci s knihovnou pořádají

v pátek 23.3.2018 pro děti  Noc s Andersenem. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

Den pro d�?tskou knihu (26.11.) �?? 10. ro�?ník

Nakreslete obrázek, který by se hodil jako ilustrace do vaší oblíbené knihy a p�?ineste jej do knihovny. Autor nejhez�?í kresby obdrží odm�?nu v podob�? knihy. 

Vyhodnocení prob�?hne ve �?tvrtek 24.11.2016. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Nelovte Pokémony, lovte knihy! 

http://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-volny-cas/422048/novy-fenomen-prazane-misto-pokemonu-zacali-lovit-knizky.html 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

3.-9.10. 2016

 T�?DEN KNIHOVEN

 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

B�?ezen byl vyhlášen m�?sícem knihy a �?tená�?ů. 
P�?estože vás jaro vytáhne do zahrádky, nezapome�?te si p�?ijít vypůj�?it hezké knížky, s nimiž si ve�?er p�?íjemn�? odpo�?inete.

 

Sout�?ž na m�?síc listopad - poznejte hrdinu z pohádky

Sout�?ž na m�?síc �?íjen - popletená p�?ísloví

 

Týden knihoven

4. - 8. �?íjna 2010 

Den otev�?ených dve�?í - ve �?tvrtek 7.10.2010
- akce ur�?ená pro všechny lidi�?ky, kte�?í zatím knihovnu neznají. P�?ij�?te se podívat, popovídat si a pokud se Vám zde bude líbit, můžete se p�?ihlásit a rozší�?it tak �?ady sou�?asných �?tená�?ů. Pro všechny dosud nezapsané �?tená�?e máme výhodnou nabídku - registraci do konce roku 2010 zdarma.
Výzva pro �?tená�?e - p�?ive�?te s sebou kamaráda, který se zaregistruje a dostanete od knihovnice drobnou pozornost jako dárek.
Také ti mén�? po�?ádní �?tená�?i mohou v tomto týdnu vrátit knihy bez zaplacení poplatků za zpožd�?ní.

Sout�?že pro d�?ti:

- o nejhez�?í záložku do knihy
vytvo�?te hezkou záložku do knížky a doneste ji do �?tvrtka 7.10.2010 do knihovny. Všechny výrobky budou vystaveny a oce�?ovány �?tená�?i. Tvůrce nejlepší  záložky bude odm�?n�?n.

 - literární sout�?ž pro d�?ti
prob�?hne 4. - 7. 10.2010

Tak a je tu poslední sout�?ž p�?ed letními prázdninami - minule jste luštili k�?ížovku a te�? si p�?ij�?te zaluštit n�?co jiného. �?eká vás vyhledávání různých zví�?átek a ptáků v textu.  

A je tu další sout�?ž - d�?ti, jist�? jste se v zim�? �?asto dívaly na pohádky a proto lehce zvládnete test z filmových pohádek, který je pro vás p�?ipravený na b�?ezen. 

Sout�?ž pro d�?ti            SLUN�?�?KO
 Taky už všichni �?ekáte na jaro a chybí vám sluní�?ko? Zkuste jej alespo�? namalovat nebo vyrobit a p�?ineste jej do knihovny, t�?eba se nám poda�?í jej p�?ivolat za�?ne zase svítit a h�?át. Svoje sluní�?ka doneste do konce b�?ezna .

 

Milé d�?ti,
znáte ve�?erní�?ky o zví�?átkách,které pro vás vytvo�?il fotograf Václav Chaloupek?  P�?ij�?te do knihovny prov�?�?it si,jak na tom se svými znalostmi jste. Sout�?ž probíhá po celý
únor.
       

   

 Den pro d�?tskou knihu       �?tvrtek     26.11.2009

  -  výstavka nových knih pro d�?ti
  -  malování - d�?ti mohou donést obrázky nebo je namalovat p�?ímo v knihovn�?, kde budou vystaveny
  -  sout�?ž pro d�?ti - hádanky

 

     

Týden knihoven

5. - 9. �?íjna 2009 

úterý 6.10.2009   beseda s prv�?á�?ky

�?tvrtek 8.10.2009  den otev�?ených dve�?í:

          bezplatná registrace nových �?tená�?ů
          �?tená�?ská amnestie
          sout�?ž pro d�?ti

 

 

T�?etí kolo ankety o nejoblíben�?jší knihu bude probíhat až do 30.9.2009. Pokud se vaše nejmilovan�?jší kniha nedostala do TOP 12,  zkuste si mezi vybranými 12 knihami najít jinou, které byste rádi poslali svůj hlas.

1. Alchymista - Paolo Coelho
2. Babi�?ka - Božena N�?mcová
3. Co život dal a vzal - Betty MacDonald
4. D�?ti z Bullerbynu - Astrid Lindgren 
5. Egypťan Sinuhet - Mika Waltari
6. Harry Potter - J.K.Rowling
7. Malý princ - Antoine de Saint-Exupéry
8. Osudy dobrého vojáka Švejka za 2.sv.války - Jaroslav Hašek
9. Pán prstenů - J.R.R.Tolkien
10. Rychlé šípy - Jaroslav Foglar
11. Saturnin - Zden�?k Jirotka
12. Stmívání - Stephenie Meyer

Hlasovat můžete pomocí internetových stránek http://www.knihasrdce.cz/ , dále pomocí SMS ve tvaru KMS 1-12 na �?íslo 9060609 nebo prost�?ednictvím kuponu, který obdržíte ve své knihovn�?.

 

Milí p�?átelé knih, zapojte se do celonárodní ankety o nejoblíben�?jší knihu! Druhé kolo bude probíhat do 31.5.09. Vyberte si tu Vaši oblíbenou z knih , které obsadily prvních 100 míst a zú�?astn�?te se nového hlasování pomocí SMS nebo p�?es internet. Seznam vybraných knih najdete v knihovn�? nebo na http://www.knihasrdce.cz/.